comply - tłumaczenie słowa – słownik angielsko-polski Ling.pl (2024)

LING POLECA: KURS ANGIELSKIEGO ONLINE W ETUTOR

Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zastosować się, podporządkowywać się, uwzględniać, przestrzegać czegoś;
failure to comply with duties - niedopełnienie obowiązków;
comply with a standard - odpowiadać normie;
comply with - stosować się do, przestrzegać (czegoś), podporządkować się;
comply with - stosować się do, przestrzegać (czegoś), podporządkować się;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(with) zastosować się (do), podporządkowywać się, spełniać (prośbę), czynić zadość, ustępować

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt przestrzegać, stosować, przychylać się, odpowiadać czemuś to comply with formalities spełniać formalności to comply with the provisions of the contract stosować się do założeń umowy to comply with the requirements of the rules przestrzegać wymagań regulaminuto comply with the standards odpowiadać normom to comply with the summons stosować się do wezwania

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

dotrzymać (przestrzegać), odpowiadać (czemuś)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi zgadzać się, stosować się (with sth do czegoś)
spełnić (with a request prośbę)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZASTOSOWAĆ SIĘ

UWZGLĘDNIAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

podporządkowywać się

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

przestrzegać (stosować się do nakazów), przychylać się, stosować
to comply with: zadośćuczyniać
to comply with formalities: spełniać formalności
to comply with the law: przestrzegać prawa
to comply with the provisions of the contract: stosować się do założeń umowy
to comply with the requirements of the rules: przestrzegać wymagań regulaminu
to comply with the rules: stosować się do zasad
to comply with sb's duties: uczyniać zadość obowiązkom
to comply with a summons: zastosować się do wezwania

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dostosować

spełniać

stosować

zgadzać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Our Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Nasza komisja zastosowała się do wniosków grupy ds. reformy, punkt po punkcie.

statmt.org

A penalty will be applied and it will stop drivers who do not comply with the rules.
Kary będą egzekwowane i powstrzyma to kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów.

statmt.org

We need to ensure that they actually comply with our internal market rules.
Musimy zagwarantować, by faktycznie spełniały one przepisy rynku wewnętrznego.

statmt.org

"While treatment is voluntary, offenders in these programmes will be expected to engage, be motivated to change and to comply with the tough requirements of their community order," they will say.

www.guardian.co.uk

Assange said today that they had tried to comply with a private White House request to redact the names of informants before publication.

www.guardian.co.uk

On 9 June the United Nations security council approved a fourth round of sanctions against Iran in an attempt to force it to comply with international demands.

www.guardian.co.uk

- Officers failed to comply with national CCTV regulations or conduct proper consultation.

www.guardian.co.uk

Richard can do whatever he wants, whether we comply or not.
Ryszard może zrobić, co zechce, czy się z tym zgodzimy czy nie.

Russia has it in its power to comply with what we have said today.
Rosja jest w stanie przystać na to, co dziś powiedzieliśmy.

We want Iran to comply in full with international standards.
Chcemy, aby Iran w pełni spełniał międzynarodowe normy.

But every time we change the rules, he changes his bike to comply.
Ale za każdym razem gdy zmieniamy regulamin, on zmienia swój rower, żeby był zgodny.

In short, please comply with the arrangements that have been made.
Krótko mówiąc, prośba o wywiązanie się z poczynionych ustaleń.

However, farmers need support to be able to comply with these standards.
Jednakże rolnicy potrzebują wsparcia, aby móc przestrzegać tych standardów.

However, whether the referendum would comply with democratic standards was also an important question.
Lecz ważne było też, czy referendum zostanie przeprowadzone z zachowaniem demokratycznych standardów.

Now you have to wait patiently and comply with orders.
Wszyscy tutaj zgromadzeni mają czekać cierpliwie i posłusznie.

In future, as now, everyone must comply with our food hygiene rules.
W przyszłości, tak jak ma to miejsce obecnie, wszyscy będą musieli stosować nasze zasady higieny żywności.

States were given 10 years to comply by 1 January 2012 or the product would be illegal.
Państwom dano 10 lat, do 1 stycznia 2012 r., na dopełnienie wymagań lub muszą się liczyć z utratą legalności przedmiotowego produktu.

However, that does not exempt them from having to comply with the rules in force.
To nie zwalnia jednak wspomnianych agencji z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów.

We need to ensure that they actually comply with our internal market rules.
Musimy zagwarantować, by faktycznie spełniały one przepisy rynku wewnętrznego.

All toys that are on the market have to comply with current legislation.
Wszystkie zabawki dopuszczone do obrotu muszą być zgodne z obecnym prawem.

If Swami-ji has said so, we will have to comply.
lf Nauczyciel hinduska Ji powiedziała tak, będziemy musieli zastosować się.

This naturally means that the Japanese car industry will also have to comply with these rules.
Oznacza to oczywiście, że japoński przemysł samochodowy będzie również musiał przestrzegać tych przepisów.

Imported goods must also comply with quality, environmental and social standards.
Produkty importowane także muszą spełniać wymogi jakościowe, ekologiczne i społeczne.

There really is no excuse for Russia not to comply with its own commitment to human rights.
Naprawdę nic nie usprawiedliwia niespełniania przez Rosję jej zobowiązań w zakresie praw człowieka.

At the same time, it also requires them to comply with our data protection mechanisms.
Jednocześnie zawiera on wymóg przestrzegania przez nie naszych mechanizmów ochrony danych.

I am sorry: the minimum we should expect of people who come to Europe is that they comply with the rules in force.
Przepraszam, ale powinniśmy oczekiwać, że osoby przybywające do Europy będą co najmniej przestrzegać obowiązujących tutaj zasad.

This is about whether the transactions comply with the rules that they are supposed to follow.
Chodzi tutaj o stwierdzenie, czy transakcje są zgodne z zasadami, które w ich przypadku mają być przestrzegane.

Despite all kinds of political troubles, they have worked very hard to comply with these criteria.
Pomimo wszelkiego rodzaju kłopotów politycznych państwa te pracowały ciężko, by spełnić te kryteria.

If you do not comply, we use deadly force.
Eskortujemy cię do Bazy Sił Powietrznych Armii Jeżeli się nie podporządkujesz, użyjemy siły.

Then tell them you'll shoot the families of any selectee who doesn't comply.
Powiedz, że zastrzelicie rodziny każdego, kto się nie podporządkuje.

Officials are urging everyone to comply with the evacuation orders.
Urzędnicy naciskają, aby wszyscy dostosowali się do rozkazu ewakuacji.

I stress that they must comply with the working standards and requirements currently in force.
Podkreślam, że powinny one spełniać obowiązujące wymogi i standardy pracy.

Unfortunately, there are institutions that do not comply with the recommendations.
Niestety niektóre instytucje wciąż nie stosują się do zaleceń.

Our only option is to comply with the conventions that we have signed.
Jedynie wyjście, to przestrzegać postanowień konwencji, które podpisaliśmy.

We all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
Wszyscy oczywiście jesteśmy zgodni, że Turcja musi spełnić warunki protokołu dodatkowego.

Here, too, we are expected to comply with the principle of subsidiarity.
W tym przypadku również powinniśmy postępować zgodnie z zasadą pomocniczości.

The banks have until 2019 to comply with the new provisions and, in the meantime, anything can happen.
Do 2019 roku banki muszą dostosować się do nowych przepisów, a w międzyczasie wszystko może się wydarzyć.

We have to comply with all the agreements concluded regarding property.
Musimy stosować się do wszystkich umów zawartych w obszarze nieruchom*ości.

In my opinion, we will not be able to comply with the Lisbon strategy.
Moim zdaniem nie będziemy w stanie zrealizować zamierzeń strategii lizbońskiej.

Threatened to break my digital kneecaps if I didn't comply.
Groził, że połamie mi cyfrowe kolana, jeśli tego nie zrobię.

Let us give them direction, but not another directive to add to the 18 that farmers already have to comply with.
Udzielmy im wskazówek, ale nie dokładajmy im kolejnej dyrektywy do tych 18, do których przestrzegania już są zobowiązane.

Are you prepared to give an answer already as to whether or not you will comply with this?
Czy może pan odpowiedzieć, czy zastosujecie się do tego wniosku?

After all, producers have had ten years to comply.
Ostatecznie producenci mieli dziesięć lat na dostosowanie się.

We believe that the impact assessments used by the European institutions should comply with certain principles.
Uważamy, że oceny skutków wykorzystywane przez instytucje europejskie powinny być zgodne z określonymi zasadami.

If for some reason you can't comply with my orders...
Jeśli z jakiegoś powodu, nie możesz wypełnić moich rozkazów...

I will give you two hours to comply.
Dam wam dwie godziny na zastanowienie.

I will be more than happy to comply.
Jeśli mam coś zrobić, z chęcią się zastosuję.

For the time being, we have to comply.
Chwilowo, musimy być posłuszni.

It goes without saying that any transfers must comply with data protection legislation at national and European level.
To zupełnie oczywiste, że przekazywanie danych musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych na szczeblu krajowym i unijnym.

Eleven per cent of things do not comply with the rules and this percentage is too high.
Jedenaście procent spraw nie jest zgodnych z przepisami. Ten odsetek jest za wysoki.

Absolutely no ingredients that do not comply with the limit values may be included in the feed.
Do pasz bezwzględnie nie mogą dostać się żadne składniki, które nie spełniają dopuszczalnych wartości.

Thirdly, Commissioner, you said that we must comply with environmental standards.
Po trzecie, Panie Komisarzu, powiedział Pan, że musimy przestrzegać norm środowiskowych.

Any strategy for the Atlantic must comply with the provisions of the common fisheries policy.
Każda strategia dla Atlantyku musi być zgodna z postanowieniami wspólnej polityki rybołówstwa.

These are the obligations with which the Austrian authorities did not comply.
To są obowiązki, których nie dopełniły władze austriackie.

We also have to comply with the rule of law: after that, we can tell others about it.
My także musimy przestrzegać zasad praworządności. Dopiero wówczas możemy o niej opowiadać innym.

Turkey has done a great deal in its efforts to comply with the Copenhagen criteria.
Turcja zrobiła dużo w zakresie wypełniania kryteriów kopenhaskich.

Just imagine how it will comply with European regulations.
To daje pojęcie o tym, jak będzie przestrzegać regulacji europejskich.

comply - tłumaczenie słowa – słownik angielsko-polski Ling.pl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6089

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.